top of page

Menetelmät

Kasvu- ja voimavaravalmennukset

Autamme määrätietoisia yksilöitä, yrityksiä, ammatinharjoittajia ja yhteisöjä pilkkomaan monimutkaiselta tuntuvat tilanteet helpommin hallittaviin osiin, palauttamaan fokuksen oman itsen äärelle ja säilyttämään tasapaino kiihtyvässä maailmassa. 

Valmennuksissamme saat keinoja itselle tärkeiden muutosten toteuttamiseksi, ammattitaitosi nostamiseksi uudelle tasolle ja levollisen mielen säilyttämiseksi. Valmennusfilosofiaamme ohjaa aina ajatus "vain omat oivallukset vievät eteenpäin" – emme siis anna valmiita vastauksia, vaan ohjaamme ajatteluasi niin, että oivallusten on mahdollista syntyä omasta itsestäsi käsin ajan ollessa oikea.

Tutustu valmennuksiin tästä >>

NLP-koulutukset

Anu Vihonen on toiminut henkilöstövalmentajana vuodesta 2002 lähtien ja kouluttanut pitkiä NLP-koulutuksia (NLP Practitioner, NLP Master Practitioner) vuodesta 2010 lähtien. Ensimmäinen NLP Trainer –koulutus käynnistyi vuonna 2019. Pitkiä NLP-koulutuksia (16-21 pv) hän on tähän mennessä ohjannut yli 30.

Tietoa NLP-koulutuksista

Sosiaalipanoraamamalli – The Social Panorama model™

Hollantilaisen Lucas Derksin kehittämän sosiaalipanoraamamallin avulla voimme mm. muuttaa suhdettamme muihin ihmisiin muokkaamalla mielikuvissamme olevia henkilöitymiä. Tiivistettynä malli on yhdistelmä NLP:tä ja sosiaalipsykologiaa. 

"Vuonna 2005 mallin kehittäjä Lucas Derks saapui Suomeen pitämään sosiaalipanoraamavalmentajakoulutusta, johon osallistuin. Kun vuonna 2010 olin valmistunut NLP-kouluttajaksi ja alkanut ohjata pitkiä valmennuksia, alkoivat kurssikaverit ja kollegat kysellä voisinko pitää heille lyhyen koulutuksen sosiaalipanoraamamallista. Siitä alkaen olen pitänyt 1 - 2 päivää kestäviä sosiaalipanoraamavalmennuksia yhden tai kaksi vuodessa." – Anu Vihonen

Mallin myötä on todennäköistä, että tulet ymmärtämään yhä paremmin itseäsi, omaa käyttäytymistäsi ja sitä kuka oikeastaan olet. Lisäksi ymmärrys lapsuuden perheenjäseniä kohtaan hyvin todennäköisesti kasvaa.

NLP & Ihmissuhteet – Sosiaalipanoraamaa verkossa >>

NLP-koulutus – pysyviä muutoksia nopeasti

NLP-koulutus auttaa esimerkiksi löytämään uudenlaisen merkityksen niin omasta elämästä, työstä kuin ihmissuhteista. Kuten niin monet toimivat asiat, myös NLP on yllättävän yksinkertaista ja helppoa.

Osaavassa ja innostavassa valmennuksessa NLP-koulutus tarjoaa nopean ja käytännönläheisen keinon sekä uusien asioiden oivaltamiseen että itsen ja muiden ymmärtämiseen.

NLP-kurssilta saat heti käyttöösi taitoja, joiden avulla mm. poistat rajoittavia uskomuksia, vahvistat sisäisiä rajoja ja saat tavoitteesi toteutumaan. Monen osallistujan mielestä parasta on, kun pysyviä positiivisia muutoksia on mahdollista saada aikaan jo ensimmäisten päivien aikana.

 

Yksi NLP:n perusoletus on, että kaikki vastaukset ovat jo meissä. Yksi tavoitteemme onkin auttaa sinua hyödyntämään tiedostamattoman mielesi kapasiteettia ja kasvattaa oma potentiaalisi sille kuuluvalle tasolle.

Kenelle NLP-koulutus sopii?

 

NLP-koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita itsensä kehittämisestä, potentiaalinsa hyödyntämisestä ja onnellisuuden lisäämisestä elämään. Anu Vihosen ohjaamille NLP-kursseille osallistuu jatkuvasti henkilöitä kaikilta elämänaloilta.

Mitä NLP (Neuro Linguistic Programming) on?

  • asenne, malli, tutkimussuunta

  • subjektiivisen kokemuksen rakenteen tutkimista ja muuttamista

  • huipputaitojen ja onnistumisten mallittamista

  • joukko menetelmiä, joilla voi muodostaa paremman yhteyden niin itseen kuin muihin

  • malli, jolla voi saada aikaan toiminnan ja käyttäytymisen muutoksia usein hyvinkin nopeasti


Nimitys neurolingvistinen prosessointi viittaa hermostoon ja kielenkäyttöön. NLP:ssä oletetaan, että ihmisen mieli ja keho ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa, ja että toisen avulla voi vaikuttaa toiseen.

Lue lisää NLP:n hyödyntämisestä elämässäsi blogeista >>

Plant_edited.jpg
Comment-150x150.png

Iina-Leena Lehtonen

Olen osallistunut Neway:n järjestämälle NLP Master Practitioner kurssille syksyllä 2017. Kurssin vetäjänä toimiva Anu Vihonen on erittäin osaava, läsnäoleva, huomioiva ja ammattitaitoinen valmentaja. Olen saanut kurssilta paljon työkaluja olemiseeni, niin suhteessa itseeni kuin muihinkin. Suosittelen Newayn koulutuksia aivan kaikille.
Branch in a Glass Jar

N = Neuro

Ihmisen käyttäytyminen perustuu viiden aistijärjestelmän (näkö, kuulo, tunto, haju, maku) ja näitä vastaavien miellejärjestelmien (mielikuvat, kuvitellut äänet, sisäiset tuntemukset sekä hajuihin ja makuihin liittyvät mielteet) toimintaan. Hermosto kytkee ihmisen mielen ja kehon yhtenäiseksi järjestelmäksi, jossa ajatukset vaikuttavat fysiologiaan ja fysiologia vaikuttaa ajatuksiin.

L = Lingvistinen

Jokaisella on oma kokemuksensa todellisuudesta. NLP:ssä oletetaan, että kokemuksella on tietty muoto ja rakenne, joka on puhutun kielen kaltainen. Myös käyttämämme sanat kytkeytyvät läheisesti subjektiiviseen kokemukseemme todellisuudesta. Muuttamalla sanoja muutamme myös kokemustamme.

 

P = Prosessointi, ohjelmointi

Prosessointi liittyy niiden toimintamallien tunnistamiseen ja käyttöön, joilla voimme muuttaa ajatteluamme ja saavuttaa tavoitteita.

NLP sai alkunsa vuonna 1976, kun psykoterapeutti Richard Bandler ja kielitieteen professori John Grinder alkoivat tutkia sitä, mikä erottaa jonkin alan huipputaitajan taitajasta. Grinder ja Bandler mallittivat mm. nykyaikaisen hypnoterapian isähahmona tunnettua lääkäri Milton H. Ericksonia, perheterapeutti Virginia Satiria sekä hahmoterapian kehittäjä Fritz Perlsiä. Tässä vaiheessa NLP:n kehittymiseen vaikuttivat myös esimerkiksi mediatutkija Noam Chomskyn ja antropologi Gregory Batesonin ajatukset. John Grinderin ja Richard Bandlerin lisäksi NLP:n keskeisiä kehittäjiä ovat alusta asti olleet mm. Leslie Cameron-Bandler, Judith DeLozier, Robert Dilts, Stephen Gilligan, Steve Andreas, Connirae Andreas ja Tad James.

NLP ei suoranaisesti sitoudu mihinkään psykologiseen tai psykoterapeuttiseen teoriaan, vaan esittelee joukon toimivia tekniikoita ja ajattelumalleja. Teoreettisesti NLP perustuu systeemiteoriaan, informaatioteoriaan, konstruktivismiin, tekoälytutkimuksiin, kielitieteeseen ja kognitiiviseen psykologiaan. Mielen toimintaan liittyvien menetelmien avulla kuka tahansa voi parantaa suorituksiaan melkeinpä millä tahansa alalla.

Jotkut NLP-menetelmistä liittyvät kielenkäyttöön, toiset taas mielikuvien työstämiseen. Lisäksi on olemassa NLP-menetelmiä, jotka perustuvat kehon asentoihin ja liikkeeseen.

 

Useimmat menetelmistä on mallitettu tarkkailemalla ja haastattelemalla eri alojen huippuosaajien toimintaa. Mallitettaessa puretaan auki onnistuneeseen suoritukseen johtaneet ajatusmallit ja toimintatavat. NLP:tä voisi nimittää myös taitavuuden tutkimukseksi.

Green Leaves

"

NLP:tä voisi nimittää myös taitavuuden tutkimukseksi.

NLP:n kehittyminen

 

NLP on kehittynyt runsaan 10 vuoden sykleissä. Aluksi huomio oli kognitiivisissa strategioissa, aivojen tutkimisessa ja kielellisissä rakenteissa. Fokus oli ongelman ratkaisemisessa ja pääosassa olivat loogisten tasojen (neurological levels) ympäristö, käyttäytyminen ja osaaminen.

Seuraavassa vaiheessa NLP koostui useamman ihmisen panoksesta. Robert Dilts ja Judith DeLozier toivat mukaan somaattisen mielen eli kehon ja mielen viisauden. Tässä vaiheessa NLP:ssä alettiin käsitellä mm. uskomuksia, arvoja, näkökulmia ja metamallia.

Tämän jälkeen NLP:hen tuotiin mukaan energia, tunnelma, kentät ja olotilat ihmisissä ja ihmisten välillä. Samanaikaisesti otettiin huomioon vielä isompi kokonaisuus (field mind). Fokuksessa olivat loogisten tasojen identiteetti ja henkinen taso.

Uuden ajan NLP:ssä (Next Generation NLP) ovat mukana kognitiivinen mieli, somaattinen mieli sekä meissä ja välillämme olevat kentät. Keskiössä on kehon viisaus, läsnäolo, yhteys omiin tunteisiin ja voimavaroihin sekä itselle tärkeisiin asioihin – myös kollektiivisen mielen viisauteen. Huomio on myös egon ja sielun välisessä balanssissa ja siinä, mikä meissä kaikissa on yksilöllistä ja mitä kauttamme tuomme tähän maailmaan.

 

Tänä päivänä useat NLP-harjoitukset muuttavat ajattelumalleja identiteetin ja henkisen tarkoituksen tasoilla. Arkkityyppienergiat tuovat NLP:hen oman metaforisen katsantokannan, jonka myötä meillä on mahdollisuus saada ikiaikaiset voimavarat käyttöömme.

 

NLP:tä on sen levinneisyyden myötä kaikkialla entistä enemmän.

Kasvun avaajat

Valmennuksissamme Kasvun avaajat ovat mukana matkallasi, kun haluat löytää vahvan yhteyden itseesi ja siihen, mitä kohti edetä. Niiden avulla kukin pystyy muodostamaan strategian omannäköisen tien mahdollistamiseksi. Seuraavassa on yksi esimerkki Kasvun avaajista.

Nykytilanne ja uusien mahdollisuuksien avaaminen

Nykytilanteen kartoituksessa katsot elämääsi ikäänkuin ulkopuolisen silmin. Siirryt mahdollisesta ongelmakeskeisestä ajattelusta kohti uusia oivalluksia ja uudenlaista elämää. Luot vision, jota lähdet mission avulla saavuttamaan ja toteuttamaan.

Tavoitteiden asettaminen ja niitä kohti eteneminen

Asetat itsellesi tavoitteen, joka on positiivinen, omasta toiminnastasi kiinni, täsmennetty, kaikilla aistikanavilla jo etukäteen koettu ja ekologinen niin itsellesi kuin muille. Käymme läpi, minkälainen rooli ja kunnianhimo vievät sinua eteenpäin parhaalla mahdollisella tavalla. Luomme askeleet, joilla tavoitteen toteuttaminen on sinulle mahdollista.

Mahdollisten ajatusesteiden ja rajoittavien uskomusten poistaminen

Tutkimme onko sinulla mahdollisia rajoittavia uskomuksia, jotka tähän asti ovat olleet tavoitteittesi toteutumisen esteinä. Jos ajattelusi on rajoittanut sinua elämästä täyttä elämää, uskomusten muuttamisella voit muuttaa suuntaa.

Voimavarojen vahvistaminen

Haemme menneisyydestä tarvitsemiasi voimavaroja, jotka tuomme ja ankkuroimme tähän päivään. Vahvistamme myös kiitollisuutta, joka avartaa ajattelua. Uusien voimavarojen myötä mahdottomasta tuleekin äkkiä mahdollista.

Eri näkökulmien havaitseminen

Yksi vaihtoehto on jumi, kaksi vaihtoehtoa on joko-tai -tilanne. Todellisten vaihtoehtojen määrä alkaa luvusta kolme. Kun näkökulmia tulee lisää, elämä rikastuu ja ajattelu aukenee.

Älykäs intuitio osana päätöksentekoa

Älykäs intuitio toimii, kun meillä on ensin riittävästi kokemusta ja tietoa. Virittäydymme älykkääseen intuitiiviseen ajatteluun, joka on ensiarvoisen tärkeää luodessamme uutta niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen

Käymme läpi ihmisten erilaisia tapoja vastaanottaa tietoa. Kun ymmärrämme ja hyväksymme muiden ihmisten erilaisia maailmankuvia, voimme muuttaa viestintäämme tapauskohtaisesti ja näin saada helpommin sanomamme perille. 

Sisäisten rajojen vahvistaminen

Vahvistamme sisäisiä rajoja, jolloin muiden sanat tai teot eivät enää satuta meitä emmekä me omilla puheillamme satuta muita. Elämästä tulee entistä levollisempaa ja voimme säilyttää tasapainon ihmissuhteissamme.

Mielen tyynnyttäminen ja seesteisyyden lisääminen

Vahvistamme yhteyttä sisimpään, jolloin mieli säilyy tyynenä ja seesteisenä. Menetelminä mm. rentoutustuokiot, itsemyötätunto, meditaatio ja EFT.

Kasvun jatkuminen

Luot itsellesi henkilökohtaisen kasvuohjelman, joka mahdollistaa tavoitteiden toteutumisen ja tasapainon jatkumisen elämän eri osa-alueiden välillä. Jatkuva kasvu on sitä, ettemme koskaan ole valmiita, vaan koko ajan uuden edessä.

Aloita tästä:

Haluatko löytää itsestäsi uusia voimavaroja, tavoittaa selkeyden ja luottamuksen, tai saada aikaan rakentavia muutoksia?

Neway

Neulaskuja 1, 03100 Nummela

(+358) 40 510 8246

 

Ota​ yhteyttä

© Neway.fi 2023 I Kaikki oikeudet pidätetään.

Palvelut

Seuraa

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
Neway_logo_musta.png
bottom of page